Už tento rok

Pravdepodobne už tento rok vstúpi do platnosti zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. V spolupráci so zariadeniami a s ľuďmi vykonávajúcimi túto profesiu si rezort vytýčil primárne okruhy, ktoré treba v rámci návrhu zákona zvládnuť pre zabezpečenie neprestajnej práce v danej oblasti.

Pripravuje sa zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na čele s ministrom Milanom Krajniakom (Sme rodina) pripravuje zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Predbežnú informáciu o tom zverejnil známy slovenský právny a informačný portál Slov-Lex.

Podľa predkladateľa je cieľom návrhu zákona špecifikovať, nastaviť čo najkomplexnejšie právne vzťahy pri vykonávaní činnosti profesionálneho náhradného rodiča. A to tak, aby v maximálnej možnej miere zohľadňovali špecifiká výkonu tejto činnosti. „Navrhuje sa zákonom upraviť postavenie profesionálnych náhradných rodičov, právne vzťahy pri vykonávaní tejto profesie, práva a povinnosti profesionálneho náhradného rodiča, ďalších fyzických osôb, ako aj zariadenia a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom tejto profesie,“ v materiáli napísal vyššie spomínaný rezort.

Aktuálny zákon nezohľadňuje nepretržitý výkon zamestnania v priamom kontakte s dieťaťom

Aktuálne Zákonník práce upravuje štatút náhradného rodiča v tom zmysle, že profesionálny rodič je zamestnancom zariadenia. „Súčasné postavenie profesionálneho náhradného rodiča ako domáckeho zamestnanca je neudržateľné, spôsobuje problémy samotným zamestnancom, ako aj zamestnávateľom, keďže nezohľadňuje nepretržitý výkon zamestnania v priamom kontakte s dieťaťom,“ argumentuje MPSVR SR.

Rezort si stanovil základné okruhy

V spolupráci s ľuďmi vykonávajúcimi túto profesiu a zariadeniami si rezort stanovil základné okruhy. Tie treba v rámci návrhu zákona riešiť. Pre zabezpečenie nepretržitej práce. Ide napríklad o tieto okruhy: čas a miesto výkonu práce, dobu odpočinku a prestávky, dovolenky, odmeňovanie či prekážky v práci.

Úprava podmienok výkonu náhradného rodiča si podľa presvedčenie rezortu vyžaduje osobitnú právnu úpravu. Teda, že úprava podmienok výkonu náhradného rodiča si vyžaduje zvláštnu právnu úpravu. Avšak naďalej bude problematika vzťahujúca sa k samotnej starostlivosti o deti riešená samostatne osobitným zákonom. Na tomto by sa nič nemalo meniť.

Predkladateľ návrhu zákona očakáva, že medzirezortné pripomienkové konanie k legislatíve by sa mohlo odštartovať v auguste tohto roka.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to