Osvojenie a pestúnstvo

Neplodnosť – Osvojenie a pestúnstvo / Neplodnost.sk

Ak sa rozhodnete pre výchovu nevlastného dieťaťa

Ak sa rozhodnete pre výchovu nevlastného dieťaťa, máte na výber dva spôsoby – osvojenie čiže adopciu a pestúnsku starostlivosť. Osvojenie a pestúnstvo, alebo pre akú formu vzťahu k dieťaťu sa rozhodnúť? Nie, toto nie je banálna otázka, ale kľúčová. Nech je Vaša motivácia akákoľvek, rozhodne na prvé miesto dajte záujem dieťaťa.

Čo je adopcia, osvojenie?

V slovenskom práve je adopcia (tiež nazývaná osvojenie) prijatie opusteného dieťaťa manželmi alebo jednotlivcom a nadobudnutie rovnakých práv a povinností k tomuto dieťaťu, ako majú jeho biologickí rodičia. Medzi osvojiteľom a osvojencom, ako aj medzi osvojiteľom a príbuznými osvojenca, vzniká adopciou príbuzenský vzťah.

Osvojenie / Adopcia

Osvojením (adopciou) prijímate cudzie dieťa za vlastné. Čoby osvojiteľmi je Vám tak umožnené nadviazať s biologicky cudzím dieťaťom vzťah obdobný vzťahu rodič – dieťa so všetkým. Naproti tomu pestúnska starostlivosť je zameraná predovšetkým na výchovu dieťaťa vo vyhovujúcom rodinnom prostredí, ktorú finančne podporuje stáť. Dnes je možné dieťa osvojiť zrušiteľne alebo nezrušiteľne.

Zrušiteľné osvojenie dieťaťa

Zrušiteľné osvojenie dieťaťa je možné u akéhokoľvek maloletého dieťaťa, ktoré nemá možnosť žiť v priaznivom rodinnom prostredí a ktorého rodičia alebo zákonní zástupcovia dali súhlas na jeho osvojenie. Na takýto súhlas nemusíte čakať, ak rodičia po dobu najmenej šesť mesiacov sústavne neprejavovali o dieťa opravdivý záujem a súčasne sa nesnažili upraviť svoje pomery tak, aby sa mohli osobne ujať starostlivosti o dieťa. U novorodencov nie je potrebný súhlas na osvojenie vtedy, ak rodičia najmenej dva mesiace po narodení neprejavili o dieťa žiadny záujem. Osvojiť dieťa môže každá fyzická osoba, ktorá žije riadnym životom a je zrejmé, že osvojenie bude na prospech dieťaťa i spoločnosti, a medzi osvojiteľom a osvojencom je primeraný vekový rozdiel (ako medzi rodičom a dieťaťom).

Nezrušiteľné osvojenie dieťaťa

Nezrušiteľne osvojované dieťa musí mať najmenej jeden rok a osvojiteľmi môžu byť len manželia, manžel rodičia dieťaťa, pozostalý manžel rodičia dieťaťa alebo manžel osvojiteľa dieťaťa. Celkom výnimočne môže dieťa nezrušiteľne adoptovať aj osamelá osoba. Po vykonanom nezrušiteľné osvojenie budú do matriky ako rodičia dieťaťa zapísaní jeho osvojitelia.

O zrušenie (iba zrušiteľného) osvojenie môže rozhodnúť len súd, a to z dôležitých dôvodov na návrh osvojenca alebo osvojiteľov. Po zrušení osvojenia vznikajú znovu vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. Osvojenec tiež znovu získava svoje pôvodné priezvisko.

Predpoklady adopcie

 • nedostatočné alebo chýbajúce rodinné prostredie u dieťaťa,
 • záujem dieťaťa a spoločnosti na vytvorenie nového rodinného prostredia,
 • súhlas maloletého dieťaťa (ak je to možné a vhodné),
 • existencia vhodného osvojiteľa a jeho vôľa dieťa adoptovať,
 • vykonaná predadopčná starostlivosti.

Vhodné deti aj osvojiteľa vyhľadáva obecný úrad

Deti vhodné na adopciu, aj vhodného osvojiteľa vyhľadáva obecný úrad s rozšírenou pôsobnosťou. O každom dieťati alebo potenciálnych rodičoch si vedie úrad spis s osobnými údajmi, záznamom o zdravotnom stave, sociálnych a ekonomických pomeroch. Kópie týchto spisov postupuje krajskému úradu, ktorý vykonáva odborné posúdenie dieťaťa aj žiadateľa o adopcii.

Uchádzač o osvojenie prejde odborným posúdením

Skúma okrem iného psychický a zdravotný stav, predpoklady k výchove dieťaťa, motiváciu vedúcu k snahe osvojiť si dieťa a všetky ďalšie okolnosti, ktoré majú vzťah k osvojeniu. Potom, čo uchádzač o osvojenie prejde odborným posúdením, je zaradený do evidencie žiadateľov. Pritom musí akúkoľvek podstatnú zmenu dôležitú pre sprostredkovanie osvojenia nahlásiť do pätnástich dní od jej vzniku. Krajský úrad môže rozhodnúť aj o povinnosti žiadateľa zúčastniť sa prípravy na prijatie dieťaťa do rodiny, ktorú vykonáva obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou.

Do procesu vstupuje MPSVR SR

Pokiaľ ani po dvanástich mesiacoch v evidencii krajského úradu nie je nájdené vhodné dieťa, je kópia spisu postúpená Ministerstvu práce a sociálnych vecí SR, ktoré sa snaží ďalších šesť mesiacov nájsť pre žiadateľa vhodné dieťa v iných krajoch SR. Pokiaľ ani ministerstvo neuspeje, je spis postúpený Úradu pre medzinárodnoprávnu ochranu detí, ktorý hľadá dieťa vhodné pre adopciu mimo SR.

Keď sa vhodné dieťa našlo

Krajský úrad tiež žiadateľom vedeným v evidencii oznamuje, že sa dieťa vhodné na adopciu našlo. Žiadateľ má právo sa s takým dieťaťom zoznámiť a do tridsiatich dní podať žiadosť o zverenie dieťaťa do starostlivosti. V prípade detí umiestnených v ústave, rozhoduje o zverení dieťaťa do starostlivosti potencionálneho osvojiteľa obecný úrad s rozšírenou pôsobnosťou. Táto starostlivosť trvá najmenej tri mesiace a úplne ju hradí žiadateľ. O jej priebehu spíše obec správu, ktorú potom podáva súdu, ktorý rozhoduje o osvojení. Ak by výchova neprebiehala v záujme dieťaťa, celý proces sa zruší a k osvojeniu nedôjde; žiadatelia sú vyradení z ďalšej evidencie.

Súd rozhodne o osvojení

Po troch mesiacoch starostlivosti o zverené dieťa môžu žiadatelia o osvojenie podať okresnému súdu návrh na osvojenie maloletého dieťaťa. Súd zistí zdravotný stav a spôsobilosť navrhovateľov, rovnako ako zdravotný a psychický stav dieťaťa a s výsledkom oboznámi osvojiteľa i zákonného zástupcu dieťaťa. Ďalej si vyžiada vyjadrenie príslušného orgánu sociálno-právnej ochrany detí a na podklade týchto skutočností rozhodne o osvojení.

Ak súd návrhu na adopciu vyhovie

Ak súd návrhu vyhovie, potom okamihom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o osvojení medzi osvojiteľmi a osvojencom vznikajú také vzťahy ako medzi rodičmi a deťmi. Osvojenec vstupuje do rodiny osvojiteľov ako ich dieťa, práva a povinnosti osvojenca k pôvodnej rodine zanikajú a dochádza k zmene priezviska osvojenca na priezvisko osvojiteľa. Okrem toho môžu osvojitelia požiadať aj o zmenu mena osvojenca. V prípade nevypovedateľných osvojenie sú do matriky ako rodičia dieťaťa zapísaní jeho osvojitelia.

Osvojenie a financie

 • Súdne konanie o návrhu na osvojenie dieťaťa je oslobodené od súdnych poplatkov.
 • Osvojenec sa stáva dieťaťom osvojiteľov a na nich prechádza vyživovacia povinnosť.
 • Na osvojenca je možné získať dávky štátnej sociálnej podpory rovnako ako na vlastné deti.
 • Osvojenec má právo na dedičstvo po osvojiteľoch a naopak.
 • Osvojenec stráca právo na dedičstvo a výživu po svojej pôvodnej rodine.

Pestúnska starostlivosť

Nie každé dieťa je vhodné pre adopciu. V tom prípade je možné výchovu dieťaťa, ktorú nie sú schopní zabezpečiť jeho rodičia, vykonávať v ústavnom zariadení alebo v inej forme, najčastejšie v pestúnskej starostlivosti, a to buď v starostlivosti jednotlivca, v rodine alebo v SOS detskej dedinke.

Kto sa môže stať pestúnom

Pestúnom, teda profesionálnym rodičom, sa môže stať akákoľvek fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá má osobné predpoklady na riadny výkon osobnej starostlivosti o dieťa. Postup pri hľadaní pestúnov je obdobný ako pri osvojení, predpestúnská starostlivosť ale nie je povinná.

Nepovinná je príprava na prijatie dieťaťa do rodiny, ktorá je viac zameraná na zvládanie krízových situácií, lebo v praxi deti v pestúnskej starostlivosti pochádzajú z problémového prostredia.

Odlišnosti pestúnskej starostlivosti od adopcie

 • rodičia zostávajú naďalej zákonnými zástupcami dieťaťa a rozhodujú v zásadných veciach výchovy,
 • dieťa „právne zostáva“ vo svojej pôvodnej rodine, a tá sa s ním môže stýkať,
 • vyživovacia povinnosť zostáva na biologických rodičoch, ale tí platia výživné štátu,
 • pestúnska aj predpestúnská starostlivosti je štátom financovaná,
 • nie je vyžadovaný súhlas rodičov dieťaťa s pestúnskou starostlivosťou,
 • pestúnska starostlivosť zaniká dovŕšením plnoletosti, dieťa však môže aj naďalej žiť s bývalým pestúnom (napr. po dobu štúdia) a pestúnska starostlivosť tak „de facto“ pokračuje ďalej.

Štátna pomoc pestúnskej starostlivosti

Výška dávok pestúnskej starostlivosti sa odvíja od výšky čiastky na osobné potreby dieťaťa či pestúna, a líši sa tak podľa veku dieťaťa. Dávkami, ktoré okrem iného nahrádzajú výživné od rodičov, sú:

Príspevok na úhradu potrieb dieťaťa – mesačne suma na osobné potreby dieťaťa násobená u nezaopatreného dieťaťa (žiak, študent) koeficientom 2; inak koeficientom 1,2. v prípade dlhodobo chorého alebo postihnutého dieťaťa sa suma ďalej zvyšuje. Vypláca sa do 18 rokov veku a ďalej až do 26 rokov v prípade štúdia.

Odmena pestúna – mesačne suma na osobné potreby pestúna vynásobená koeficientom 0,5 za každé dieťa v pestúnskej starostlivosti. Vypláca sa po rovnakom čase ako predchádzajúci príspevok.

Príspevok pri prevzatí dieťaťa – jednorazovo za každé dieťa suma na osobné potreby dieťaťa násobená koeficientom 4.

Príspevok na zakúpenie motorového vozidla – ak má v pestúnskej starostlivosti aspoň štyri deti, suma predstavuje 70% výdavkov na kúpu nového vozidla alebo opravu existujúceho, najviac však 100 000 Sk, počas 10 po sebe nasledujúcich rokov najviac 200 000 Sk.

...

Zdieľat na Pintereste

Zdieľaj to